W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie

Danych, określane także jako RODO) Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa spełniając obowiązek,

wynikający z art. 13 ust. 1−2 w/w Rozporządzenia, informuje że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Białymstoku,

ul. Św. Rocha 11/1, 15-879 Białystok, zwana dalej „BSM”;


2. Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych:
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.+48 575435897;


3. Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wykonywania statutowej i ustawowej działalności BSM,

w szczególności wynikającej z ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze, ustawy z dnia 15.12.2000 r.

o spółdzielniach mieszkaniowych oraz statutu Spółdzielni, w celu realizacji praw i obowiązków nałożonych

na Spółdzielnię jako Administratora danych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),

a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, w tym w celu ewentualnego ustalenia,

dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane również na podstawie dobrowolnej zgody

na przetwarzanie udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych (podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 lit. a RODO);


4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

powszechnie obowiązującego oraz podmioty świadczące na rzecz BSM usługi na podstawie zawartych

umów i umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;


5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej w pkt 3,

a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.


6. Podanie przez Panią/Pana danych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych

stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych

osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana

danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Zgoda ma charakter dobrowolny, ale może być niezbędna dla realizacji/skorzystania z uprawnienia

dla którego została udzielona, bez której to zgody zamierzony przez uprawnionego cel

przetwarzania danych nie będzie mógł być zrealizowany.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,

przenoszenia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.

Jeśli podstawą przetwarzania danych jest udzielona zgoda posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie

zgody przed jej cofnięciem.


8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;


9. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;


10. Na podstawie Pani/Pana danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany,

nie będą też przetwarzane w formie profilowania.