Informacja

 

dotycząca użytkowania mieszkań zagrożonych wilgocią

 

 

 

 

Nasilające się w okresie jesienno-zimowym zgłoszenia lokatorów o występowaniu w mieszkaniach wilgoci z następstwem rozwoju pleśni stały się przyczyną do przekazania informacji o przyczynach powstawania, skutkach i sposobach zapobiegania tym zjawiskom. WILGOĆ jest istotnym problemem w naszych mieszkaniach. Gotowanie, mycie, pranie, suszenie, korzystanie z natrysku, jak i przebywające osoby w pomieszczeniach – są źródłem powstawania pary wodnej. Jedna osoba w ciągu nocy we śnie wytwarza około 1 litra wilgoci.

 

 

Dla uzmysłowienia ilości pary wodnej w pomieszczeniu podajemy jej ilości powstające przy czynnościach domowych:

 

 • rośliny doniczkowe 7 ÷ 15 g/ godzinę
 • suszona odwirowana bielizna 50 ÷ 200 g/ godzinę
 • kąpiel w wannie 1100 g/ kąpiel
 • kąpiel pod natryskiem 1700 g/ kąpiel
 • gotowanie obiadu 450 ÷ 900 g/ godzinę gotowania
 • pralka 250 ÷ 350 g/ cykl prania
 • spanie 40 ÷ 50 g/ godzinę
 • prace domowe 90 g/ godzinę

 

NORMATYWY TECHNICZNE określają warunki użytkowania mieszkań, precyzują parametry fizyczne dla zapewnienia właściwego klimatu pomieszczenia, na które składają się:

 • wilgotność powietrza 35 ÷ 50% nasycenia
 • temperatura pomieszczeń + 20⁰ C
 • temperatura łazienki + 24⁰ C
 • wymienność powietrza 20 ÷ 70 m³/ godz.(na pomieszczenie)

 

 

 

 

 

 

 

POWSTAWANIE WILGOCI. Zdrowy klimat wymaga od 35% do 50% wilgotności powietrza. Powietrze może przyjąć jedynie określoną ilość wilgoci osiągając punkt nasycenia. Temperatura ma wpływ na zdolność absorpcji wody (nasycenia). Powietrze w temperaturze około + 20 C może przyjąć do 18 g wody / m³. Wtedy osiągnięty zostaje punkt nasycenia. Gdy temperatura w pomieszczeniu spada do + 10 C punkt nasycenia wynosi około 9 g/ m³. Po przekroczeniu punktu nasycenia dochodzi do skraplania się wilgoci. Szczególnie to zjawisko występuje na zimnych powierzchniach ścian zewnętrznych, w narożnikach, oraz na powierzchniach szyb w oknach. Mamy do czynienia z tzw. punktem rosy. Punkt rosy jest to faza, w której wilgoć zmienia się z postaci gazowej w ciekłą i jest widoczna jako skroplona woda.

SPOSÓB WYELIMINOWANIA WILGOCI. Przede wszystkim należy doprowadzić suche powietrze z zewnątrz oraz unikać zjawisk zaniżania temperatury. W przypadku doprowadzenia suchego powietrza tradycyjnie czynimy to poprzez regularne wietrzenie mieszkań. Prawidłowa wymiana powietrza jest niezwykle istotna, ma bowiem na celu usuwanie zanieczyszczeń takich jak: dwutlenek węgla powstający w wyniku oddychania, spalania gazu, dymu papierosowego, pary wodnej, zapachów z kuchni, zapachów zwierząt, gazów emitujących z mebli i z materiałów budowlanych. W okresie letnim wentylacja, a w okresie zimowym ogrzewanie i wentylacja decydują o mikroklimacie w mieszkaniu, który jest pozytywnie odbierany, jeśli zachowane są na odpowiednim, normatywnym poziomie temperatura i wilgotność, a powietrze nie jest nadmiernie zanieczyszczone. Czas przebywania powietrza w mieszkaniu powinien być ograniczony, a jego wymiana powinna odbywać się w sposób ciągły odpowiednio do stopnia zużywania, zanieczyszczenia powietrza w poszczególnych pomieszczeniach. W miejsce zużytego powietrza usuwanego kanałami wentylacji grawitacyjnej usytuowanymi w ścianach kuchni i łazienki, czy WC należy doprowadzić powietrze zewnętrzne, którego dopływ niezbędny do wentylacji pomieszczeń powinien być zapewniony przez otwory o regulowanym stopniu otwarcia (okna, drzwi). Pozostawianie uchylonych lub rozwartych skrzydeł okiennych, czy drzwiowych nie w każdych warunkach jest możliwe i często sprowadza się do okresowego wietrzenia pomieszczeń, a wentylacja w sposób ciągły następuje tylko w takim stopniu na ile pozwalają szczeliny w układzie przylg i wrębów w otworach okiennych i drzwiowych. Jest to określane jako infiltracja, a w przypadku zamontowania nowej szczelnej stolarki okiennej możemy jej efekt uzyskać ustawiając klamkę zamknięcia w pozycji ¾ obrotu lub poprzez rozszczelnienie stolarki, tj. wykonanie nacięć w uszczelkach stolarki. Wysoka szczelność nowowbudowanej stolarki powoduje, że na szybach okien następować może zraszanie się wilgoci, zawilgacanie ram i nadproży, czy wokół otworu okiennego pojawiają się pleśnie.

Oprócz wentylacji znaczący wpływ na stworzenie zdrowego mikroklimatu w mieszkaniu jest utrzymanie stałej temperatury zgodnie z normatywami, określonymi warunkami technicznymi użytkowania mieszkań (podanymi na wstępie informacji). Zamontowane na grzejnikach zawory termostatyczne, podzielniki ciepła określają ilość pobranej energii cieplnej, a każdy z mieszkańców decyduje w jakich warunkach mikroklimatycznych przebywa. Nadmierne wyziębienie mieszkań (oszczędzanie energii cieplnej) jest obok niesprawnej wentylacji i braku dopływu powietrza zewnętrznego – to główne przyczyny powstawania wilgoci.

Grzejnikowe zawory termostatyczne utrzymują w mieszkaniu stałą temperaturę bez względu na to jak zimno jest na dworze. Termostat otwiera dopływ ciepła gdy temperatura pomieszczenia obniża się i zamyka go ponownie po uzyskaniu pożądanej temperatury.

Zalecamy utrzymywanie temperatur stałych w pomieszczeniach:

19 ÷ 20 C w pokojach i kuchni,

23 ÷ 24 C w łazience ( z uwagi na brak podzielników ciepła zalecamy pełne otwarcie zaworu)

Ponadto dla wyeliminowania tego zjawiska Spółdzielnia systematycznie wykonuje prace dociepleniowe ścian zewnętrznych budynków, montuje nową stolarkę okienną i drzwiową na klatkach schodowych, co sprowadza się do hermetycznie zamkniętych „termosów”. Dlatego niezbędnym jest przestrzeganie zaleceń zawartych w niniejszej „Informacji” co z pewnością przyczyni się do poprawy warunków mieszkania i zdrowotności lokatorów oraz wyeliminuje niekorzystne, niepożądane zjawiska wilgoci.

Przestrzegamy przed samowolną ingerencję w istniejącą instalację wentylacji grawitacyjnej polegającą na jej „modernizowaniu” poprzez wbudowanie w nich rur odprowadzających z okapów spaliny kuchenne, czy montowane na kratkach wentylacyjnych wentylatorki mechaniczne. W ten sposób blokujemy swobodny, grawitacyjny przepływ zużytego powietrza wewnętrznego, ponieważ te instalacje działają wówczas gdy zostaną uruchomione. Nie jesteśmy przeciwnikami tego typu instalacji, jednak ich montaż nie powinien być dokonywany w miejscu kratki wentylacyjnej. W przypadku konieczności montażu dodatkowych urządzeń wentylacyjnych radzimy skonsultować się z osobą uprawnioną, która określi potrzebę i lokalizację montażu urządzenia.

Częstym przypadkiem ograniczającym prawidłowe działanie instalacji centralnego ogrzewania jest zastawianie grzejników urządzeniami domowymi (meble, zabudowy, gęste zasłony) co skutkuje niepełnym ogrzaniem pomieszczenia. Należy pamiętać takie ustawienie powoduje ogrzanie tylko zastawionej części, natomiast pozostała część będzie niedogrzana.

Pamiętajmy również, że ściana zewnętrzna pomieszczenia jest zawsze chłodniejsza, dlatego meble winny być ustawione minimum 10 cm od ściany, aby zapewnić swobodną cyrkulację powietrza. Przestrzegamy przed wykonywaniem jakichkolwiek szaf wbudowanych na chłodniejszych ścianach, czy umieszczanie na nich makat, gobelinów czy dywanów.

Podejmując decyzję o modernizacji mieszkania, przebudowie ścianek działowych (przegród), zmianie funkcji pomieszczeń należy pamiętać, że przeprowadzenie tego rodzaju przedsięwzięcia jest związane z koniecznością przebudowy istniejącego układu cieplno-wentylacyjnego, który został zaprojektowany i przeliczony do pierwotnego układu mieszkania.

Generalnie – każda przebudowa, przeróbka instalacji cieplnej czy wentylacyjnej winna odbywać się za aprobatą Administracji Osiedla przy udziale osoby posiadającej wiedzę z zakresu wykonywanej przebudowy oraz uprawnienia w tym zakresie.

PRZEKAZUJĄC PAŃSTWU „Informację” dot. użytkowania mieszkań zagrożonych wilgocią chcemy uświadomić rangę tego zjawiska. Zrozumienie przyczyn oraz zapobiegania skutkom wilgoci przyczyni się do prawidłowego, estetycznego i zdrowego korzystania z mieszkań.