WYCIĄG Z UCHWAŁY NR XIV/199/15 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 23 LISTOPADA 2015 r.

   

 
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE


§ 20. 1. Osoby utrzymujące lub sprawujące opiekę nad zwierzętami domowymi są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, mających na celu ochronę zdrowia i życia ludzi, wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla
otoczenia.

2. Do obowiązków osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad zwierzętami domowymi należy:


1) stały i skuteczny dozór nad zwierzętami domowymi. Zwolnienie od tego obowiązku może nastąpić tylko
wówczas, gdy zwierzęta te znajdują się na terenie ogrodzonym, w sposób uniemożliwiający ich opuszczenie;
2) w miejscach publicznych – prowadzenie psów na uwięzi;
3) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w przepisach odrębnych tj.
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu
psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami – wyłącznie
na uwięzi oraz w założonych kagańcach;
4) podczas wyprowadzania psów w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia i w miejscach mało
uczęszczanych, dopuszcza się czasowe uwolnienie psa z uwięzi, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem, za wyjątkiem psów wymienionych w pkt 3. Na wezwanie
funkcjonariuszy Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi;
5) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta na terenach publicznych i częściach
nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego oraz wyrzucanie nieczystości spowodowanych przez
zwierzęta do oznakowanych pojemników lub pojemników na odpady komunalne;
6) zachowanie bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi, a także
wyeliminowanie uciążliwości dla otoczenia;
7) przekazywanie padłych zwierząt domowych specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia.
Padłe zwierzęta nie mogą być gromadzone z odpadami komunalnymi.


3. Obowiązki określone w ust. 2 pkt 1–5 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta domowe wykorzystywane
do celów specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych
przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej
i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, ratownictwa,
Straży Miejskiej oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów przewodników osób niewidomych,
niedowidzących i niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.