Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg ofertowy na wymianę podzielników

kosztów c.o., w budynkach mieszkalnych, na podzielniki kosztów c.o. z odczytem radiowym

wraz ze świadczeniem usług w zakresie kompletnego systemu rozliczenia kosztów zużytej

energii cieplnej.

Specyfikację Warunków Zamówienia, zawierającą m.in. wysokość wadium, można otrzymać

w siedzibie Spółdzielni przy ul. Św. Rocha 11/1 pok. 705 w godz. 800-1400 lub e-mailem

po uprzednim uiszczeniu opłaty za specyfikację w wysokości 150 zł

na konto 89 1050 1823 1000 0022 2602 8492 w ING Bank Śląski z dopiskiem „Opłata za SWZ ”.

Termin składania ofert do dnia 21.06.2024 r. do godz. 1430 w sekretariacie Spółdzielni

przy ul. Św. Rocha 11/1, pok. 108.

 

BSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. (85) 739-95-40, (85) 739-85-03.