Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa

ogłasza przetarg ofertowy na wykonanie robót remontowych w zasobach Spółdzielni.

 

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać w siedzibie Spółdzielni przy ul. Św. Rocha 11/1

pok. 705 w godz. 700 – 1500 po uprzednim uiszczeniu opłaty w wysokości 100 zł na konto

89 1050 1823 1000 0022 2602 8492 

w ING Bank Śląski z dopiskiem „ opłata za SIWZ”.

Termin składania ofert mija 23.03.2018 r. o godz. 1500.

BSM zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr tel. (85) 73 99 503.