WYCIĄG Z UCHWAŁY NR LVII/678/06 RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU Z DNIA 29 MAJA 2006r.


§30. OSOBY UTRZYMUJĄCE ZWIERZĘTA DOMOWE SĄ ZOBOWIĄZANE DO SPRAWOWANIA NALEŻYTEJ OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI, A W SZCZEGÓLNOŚCI:

1. Wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości dla ludzi wynikających z niewłaściwej opieki nad zwierzętami, w tym między innymi nieprzyjemnej woni, przenoszenia pasożytów itp.

2. Natychmiastowego usuwania odpadów i nieczystości pozostawionych przez zwierzę, poprzez uprzątnięcie i wyrzucenie do pojemników na odpady komunalne, bądź do kanalizacji.

§31. ZABRANIA SIĘ:

1. Pozostawiania psa bez dozoru, jeżeli zwierzę to nie jest należycie uwiązane lub nie znajduje się
w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie należycie zabezpieczonym.

3. Wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt do piaskownic, na teren placów zabaw i boisk;

wprowadzania psów, kotów i innych zwierząt na plaże.