Zarząd Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej informuje, że Walne Zgromadzenie, które miało być zorganizowane w ostatnich dniach maja br.- zgodnie ze Statutem w pięciu częściach - ze względu na ogłoszony stan pandemii, nie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

 

Zgodnie z art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020r., poz. 568), jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu.

 

W związku z tym Zarząd Spółdzielni ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z zapisami ww. ustawy oraz z zachowaniem harmonogramu określonego w Statucie Spółdzielni.