Drukuj
Odsłony: 34826

 

STATUT
BIAŁOSTOCKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Spółdzielnia nosi nazwę : Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa i zwana jest dalej „ spółdzielnią”

§ 2

 

1. Siedzibą spółdzielni jest: Białystok 15-879, ul. Św. Rocha 11/1.

2. Czas trwania spółdzielni nie jest ograniczony.

3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 3

 

1. Celem spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności spółdzielni jest:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 

 

 

 

 

5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków,

6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

7) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

8) prowadzenie działalności społecznej, oświatowo – kulturalnej, a także związanej z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem.

§ 4

 

1. Dla realizacji zadań określonych w § 3 spółdzielnia:

1) prowadzi działalność inwestycyjną,

2) nabywa nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste,

3) wynajmuje lokale i wydzierżawia nieruchomości.

 

2. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem /współwłaścicielami/ tej nieruchomości.

3. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 3 ust. 1, a w szczególności:

1) działalność budowlaną i remontową na rzecz osób trzecich,

2) działalność w zakresie usług inwestycyjnych, w tym usług inwestora zastępczego i nadzoru inwestycyjnego.

4. Spółdzielnia może zakładać związki rewizyjne i związki gospodarcze oraz przystępować do takich związków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział II CZŁONKOWIE

A. POWSTANIE CZŁONKOSTWA

 

§ 5

 

1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

 2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

§ 6

1.Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków spółdzielni o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

1) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

2) przysługuje jej:

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- prawo odrębnej własności do lokalu,

3) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w tym garażu i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym) lub prawo odrębnej własności – w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

4) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu, garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym,

5) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu.

 

2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią prawa odrębnej własności lokalu,

2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez spółdzielnię,

 

 

 

 

3. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów.

4. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków spółdzielni jest zarząd. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia do spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia.

 

B. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 7

 

1. Członek spółdzielni ma prawo:

1) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni,

2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,

3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów,

4) otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi,

5) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,

 

 

6) kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat,

7) przeglądania rejestru członków,

8) żądania przedstawienia przez spółdzielnię kalkulacji wysokości opłat,

9) składania skarg do Rady Nadzorczej na działalność Zarządu Spółdzielni,

10) zgłaszania skarg i wniosków w sprawach niezgodnych z działalnością spółdzielni do organu przeprowadzającego lustrację spółdzielni,

11) zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych z prawem i statutem,

12) do osobistego udziału w postępowaniu przed Radę Nadzorczą, gdy postępowanie dotyczy odwołania od decyzji Zarządu Spółdzielni lub zgłoszonej skargi na działalność Zarządu,

13) zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o których mowa w § 88,

14) korzystania z innych praw określonych w statucie.

 

2. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie, członek otrzymuje bezpłatnie.

 

3. Koszty sporządzania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, ponosi członek wnioskujący o ich wydanie.

Koszty te określa Zarząd spółdzielni.

 

4. Członek, zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust.1 zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce

otrzymać. Zarząd wyznaczy termin ich wydania nie dłuższy jednak niż 7

dni.

 

5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach

sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.

Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

§ 8

 

Członek spółdzielni jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,

4) uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

7) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

9) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),

10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,

11) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,

12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

13) niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń,

14) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

 

 

15) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

16) wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni,

 

C. USTANIE CZŁONKOSTWA

 

§ 9

 

Członkostwo w spółdzielni ustaje na skutek:

1) wystąpienia członka,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka,

4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,

5) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały spółdzielni, o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

§ 10

 

Członek może wystąpić ze spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni i rozpoczyna się od następującego dnia po dniu zgłoszenia wystąpienia.

Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 11

 

1. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

 

1) świadomie działa na szkodę spółdzielni lub wbrew jej interesom,

2) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów spółdzielni,

3) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec spółdzielni a w szczególności zalega z zapłatą należności za używanie lokalu,

4) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

 

§ 12

 

Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni.

Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

1) nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziałów,

2) nie posiada w spółdzielni żadnego prawa majątkowego z którym członkowstwo było związane.

 

§ 13

 

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a osobę prawną - ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

§ 14

 

1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

Jeżeli prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia rady członek, nie przybędzie – Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego wysłuchania.

 

 

2. Rada Nadzorcza zawiadamia członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.

Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 

 

 

 

3. Członek spółdzielni ma prawo:

1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo

2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy § 101 statutu stosuje się odpowiednio.

 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej o którym mowa w ust.3 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

 

5. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, członek ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je.

Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 

6. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania członek zaskarżył uchwałę do sądu, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

7. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział III. WPISOWE I UDZIAŁY

 

§ 15

 

1. Wpisowe wynosi 100 zł a udział 200 zł.

Wpisowe i udziały wpłacone wcześniej pozostają bez zmian.

2. Członek, który ubiega się o lokal mieszkalny a także który nabył taki lokal jest zobowiązany zadeklarować:

a) osoba fizyczna – co najmniej 1 udział,

b) osoba prawna - co najmniej 5 udziałów,

 

3. Członek, który ubiega się o lokal użytkowy a także który nabył taki lokal jest zobowiązany zadeklarować:

a) osoba fizyczna – co najmniej 2 udziały,

b) osoba prawna - co najmniej 10 udziałów

 

4. Członek, który ubiega się o garaż lub miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym a także który nabył garaż lub miejsce postojowe jest zobowiązany zadeklarować:

a) osoba fizyczna – co najmniej 1 udział,

b) osoba prawna - co najmniej 5 udziałów,

 

5. Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji.

6. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do spółdzielni w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o konieczności dokonania wpłaty.

 

7. Zwrot wpłat na udziały następuje w ciągu trzydziestu dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.

Wypłaty dokonuje się gotówkowo. Członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały /nie dotyczy to jednak

 

 

 

 

wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut/.

8. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

9. W razie ustania członkostwa wskutek zgonu, współmałżonek ubiegający się o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, jest zwolniony od wpisowego i udziału.

10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dział IV. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

 

§ 16

 

1. Od uchwał w sprawach między członkiem a spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odwołanie przysługuje tylko do jednego organu bezpośrednio wyższego.

2. Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca a jeżeli sprawa jest skomplikowana w ciągu 2 miesięcy od dnia ich złożenia. O sposobie załatwienia wniosku Zarząd zawiadamia zainteresowanego członka na piśmie.

3. W razie odmownego załatwienia wniosku, Zarząd obowiązany jest podać uzasadnienie i pouczyć członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia i o skutkach nie zachowania tego terminu.

4. Odwołanie od uchwały Zarządu rozpatruje Rada Nadzorcza najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia jego wniesienia.
Odpis uchwały Rady Nadzorczej wraz z jej uzasadnieniem, spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu w terminie dwóch tygodni od daty jej podjęcia.

 

Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna.

5. Od uchwały Rady Nadzorczej podjętej w I instancji członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od jej doręczenia z uzasadnieniem.
Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała Walnego Zgromadzenia jest w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym ostateczna. Odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem doręcza się odwołującemu w terminie dwóch tygodni od daty jej podjęcia.

 

6. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.

 

7. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział V. PRAWA DO LOKALI

 

 

§ 17

 

 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:

 

1) ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 

2) ustanawiać na rzecz członków prawo odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,

 

 

 

3) wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.

 

 

 

 

A. SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

 

§ 18

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

 

2. Przez umowę o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

 

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

 

§ 19

 

1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego

 

lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

4) określenie wielkości lokalu, pomieszczeń przynależnych , terminu oddania lokalu oraz terminu i wysokości wpłat na wkład mieszkaniowy,

5) określenie warunków rozwiązania umowy o budowę,

6) określenie wstępnej wysokości wkładu mieszkaniowego, termin jego wpłaty bądź harmonogram wnoszenia rat.

2. Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy.

3. Wkład mieszkaniowy stanowi różnicę między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

 

§ 20

 

Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub spółdzielnię.

Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 19 ust. 1 pkt 1 i 6, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie

 

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wybudowanego w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione.

Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 21

 

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w statucie i ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:

1) jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, lub

2) jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat , o których mowa w § 72 ust.1, za 6 miesięcy.

 

3. W przypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2 wobec jednego albo obojga małżonków.

 

4. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3, stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w spółdzielni.

 

§ 22

 

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa, małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek nie będący członkiem spółdzielni powinien

 

złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6

miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

3. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi zmarłego członka spółdzielni przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

4. Przepis ust. 3 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

5. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje dzieciom i innym osobom bliskim.

 

6. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 21 lub niedokonania czynności, o których mowa w ust. 3, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 

7. W przypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 6, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

 

 

8. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 5-7 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenie się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę czy osoba uprawniona na podstawie ust. 5 albo 6 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

 

§ 23

 

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują : małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

 

2. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.


§ 23¹

 

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, osoby, którym przysługiwało to prawo oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 

 

§ 23²

 

W przypadku wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 22 ust.5 – 8, ogłasza przetarg na

 

 

ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie.

 

 

 

B. SPÓLDZIELCZE WŁASNOSCIOWE PRAWO DO LOKALU

 

§ 24

 

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

 

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

 

3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wpis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie do spółdzielni.

 

4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu, zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością, jest nieważna.

 

§ 25

 

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymogom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

 

§ 26

 

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat o których mowa w § 72 ust. 1, 2 i 6, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego

 

zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, spółdzielnia może w trybie procesu żądać sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.

Z żądaniem tym występuje Zarząd spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

 

§ 27

 

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego

 

upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

 

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

§ 28

 

W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby, którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 

 

 

 

 

C. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

 

 

§ 29

 

Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

a) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,

b) zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

c) zasady ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,

d) rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

e) określenie tytułu prawnego do gruntów pod budowę,

f) określenie wstępnej wysokości wkładu budowlanego, terminu jego wpłaty bądź harmonogramu wnoszenia rat,

g) określenie terminu zakończenia realizacji inwestycji oraz okoliczności w jakich może nastąpić przesunięcie terminu ukończenia budowy.

 

§ 30

 

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie , nie dotrzymał warunków umowy określonych w § 29 pkt a i f, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 31

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

 

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 32

 

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali , może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

3. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia.

4. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nie będącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

 

§ 33

 

Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, niezależnie od pozostawania przez właścicieli członkami spółdzielni.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Dział VI. NAJEM LOKALI§ 34


1. Spółdzielnia może wynajmować członkom spółdzielni i osobom niebędacym członkami, lokale mieszkalne:

a) wybudowane specjalnie z przeznaczeniem na wynajem,
b) inne mieszkania uprzednio wynajmowane.


1. Pierwszeństwo wynajęcia lokalu mieszkalnego przysługuje członkom spółdzielni.
2. Oferty przedkładane są w kolejności wniosków o wynajęcie lokalu.


§ 35


1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym - wolne w sensie prawnym.

2. Dobór najemców lokali użytkowych następuje w drodze przetargu przeprowadzonego według zasad określonych przez Radę Nadzorczą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dział VII. ZAMIANA MIESZKAŃ

§ 36


1. Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:

1) zamiana cywilna,
2) zamiana spółdzielcza,

Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu (domu jednorodzinnego) oraz prawie odrębnej własności lokalu. Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

Zamiana spółdzielcza dokonywana w ramach spółdzielni między jej członkami lub między członkiem spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody zarządu pod względem formalnym i merytorycznym.

Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymogi statutu.

4. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej Spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni.

Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu (gminy) wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dział VIII. SPRZEDAŻ MIESZKAŃ

§ 37


1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po zatwierdzeniu ich założeń organizacyjno - finansowych przez Walne Zgromadzenie.
2. Założenia organizacyjno - finansowe inwestycji powinny rozstrzygać w szczególności:

1) krąg osób (nabywców), na rzecz których ustanawiane będą tytuły prawne do lokali w ramach realizowanej inwestycji,
2) standard techniczny i funkcjonalno-użytkowy budynków i lokali,
3) źródła finansowania inwestycji (środki własne przyszłych użytkowników lokali, kredyt bankowy, inne źródła),
4) organizację obsługi procesu inwestycyjnego.


2. Plan rzeczowo-finansowy inwestycji mieszkaniowych oraz regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

4. Ostateczne rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.


§ 381. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal mieszkalny wolny w sensie prawnym, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu, jeżeli do lokalu tego nie istnieją roszczenia określone w § 21, 22 i 23 statutu.

2. Odzyskany przez Spółdzielnię lokal, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo, może być przez Spółdzielnię zadysponowany na rzecz członka Spółdzielni na warunkach prawa odrębnej własności lokalu.

3. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu, o ile wniosą wkłady odpowiadające rynkowej wartości lokali, określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

4. Członkowie, o których mowa w ust. 3 zawiadamiani są pisemnie o możliwości uzyskania odrębnej własności lokalu, w kolejności numerów umów - dotychczas zawartych - określających kolejność przydziału a następnie wg daty przystąpienia do spółdzielni.

5. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

6. Po wyczerpaniu ofert przedkładanych członkom, o których mowa w ust. 3 Spółdzielnia może do lokalu, o którym mowa w ust. 1 i 2 ustanowić tytuł prawny w drodze przetargu nieograniczonego.

7. Osoby, o których mowa w ust. 6 zawiadamiani są o przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu poprzez wywieszenie ogłoszeń w budynkach spółdzielni oraz publikację ogłoszenia w prasie lokalnej w terminie, co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

8. Tryb i zasady przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

Od chwili postawienia lokalu do dyspozycji członka uiszcza on opłaty, o których mowa w § 72 statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dział IX. PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI

A. SPÓLDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO

§ 391. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami z zastrzeżeniem pkt 2,

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal, o ile spółdzielnia skorzysta z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków,

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat o których mowa w § 72 ust. 1.2. Wpływy o których mowa ust. 1 przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

3. Koszty związane z realizacją wniosku o przeniesienie własności lokalu obciążają wnioskodawcę przeniesienia własności lokalu.

§ 40W stosunku do mieszkań obciążonych odsetkami wykupionymi przez budżet państwa na podstawie ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 1996 r.Nr 5
poz. 32 z późn. zm. ), przeniesienia własności dokonuje się na warunkach finansowych określonych w tej ustawie.

§ 41


Lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ustanowione w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego nie może być, pod rygorem nieważności, wyodrębnione na własność. Zmiana statutu w tym zakresie jest niedopuszczalna.B. SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO W TYM DO GARAŻU

§ 421. Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu:

1) spłaty przypadających na ten lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty zadłużenia z tytułu opłat o których mowa w § 72 ust. 1 i 2.


2. Koszty związane z realizacją wniosku o przeniesienie własności lokalu obciążają wnioskodawcę przeniesienia własności lokalu.

§ 43


Spłaty, o których mowa w § 42 ust. 1 członek lub osoba niebędąca członkiem dokonują w terminie ustalonym przez Zarząd.

C. PRAWO DO MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM

 

§ 44

1. Na pisemne żądanie członka spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat o których mowa w § 42 ust. 1.

2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność osób o których mowa w ust. 1 pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach te osoby, zgodnie z przepisami art. 1714 ust. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

§ 45


Spłaty, o których mowa w § 44 ust. 1, członek lub osoba niebędąca członkiem, dokonują w terminie ustalonym przez Zarząd.

D. LOKALE UŻYTKOWE W TYM GARAŻE ODDANE W NAJEM

 

§ 46


1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.


2. Koszty związane z przeniesieniem własności lokalu obciążają najemcę na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia.

 

§ 47


Spłaty, o których mowa w § 46 ust. 1 najemca zobowiązany jest dokonać w terminie ustalonym przez Zarząd.

E. PRACOWNIE TWÓRCÓW ODDANE W NAJEM

 

§ 48Na pisemne żądanie najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty o której mowa w § 46.

§ 49


1. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umów o przeniesienie własności lokali oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umów o przeniesienie własności lokali wynosi ¼ minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 50


Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 46 i § 48, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni.
W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dział X. WKŁADY

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 51


Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

§ 52


1. Rozliczenie kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 17 dokonuje się w dwóch etapach:

1) wstępnie, na podstawie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wstępnie ustalony koszt budowy lokalu jest podstawą do ustalenia terminów i wysokości zaliczek na wkład, do którego wnoszenia jest zobowiązany członek. W przypadku zmiany cen w trakcie realizacji inwestycji dopuszcza się korygowanie wstępnie ustalonego kosztu budowy,

2) ostatecznie, po zakończeniu realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego ale nie później niż 6 miesięcy od oddania budynku do użytkowania. Podstawą rozliczania są koszty faktyczne poniesione przez spółdzielnię.

2. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego:

1) określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada spółdzielnia,
2) określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,

3) określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczenie metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),

4) określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz handlowo - usługowych, jeśli takie są wbudowane w budynku mieszkalnym,

5) określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),

6) dopuszczalność różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno użytkowych (atrakcyjność).

B. WKŁADY MIESZKANIOWE

 

§ 53

1. Wkład mieszkaniowy wnosi członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

2. Wkładem mieszkaniowym jest kwota odpowiadająca różnicy między kosztem budowy przypadającym na lokal członka a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego sfinansowana została z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy lokalu członka, obowiązany jest on uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 54

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię zgodnie z postanowieniami statutu.

§ 55

Z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt.1 statutu w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub z innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w§ 72 ust. 1 statutu, a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu.

§ 56

1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie część wkładu mieszkaniowego zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu w budowie.

2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

2. Jeśli rozwiązanie umowy, o której mowa w ust. 1 nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

§ 57

Jeżeli umowa o budowę została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek z którym Spółdzielnia zawiera nową umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 58

Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu i przekazanie go do dyspozycji spółdzielni.

§ 59

Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia z wkładu mieszkaniowego wszelkich wierzytelności przysługujących jej wobec członka, w tym również z tytułu opłat za używanie lokalu.

§ 60

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i nie opróżnienia lokalu, gdy z roszczeniem w trybie § 22 i 23 statutu występują osoby uprawnione, spółdzielnia wypłaca osobom uprawnionym z tytułu wygasłego prawa, wkład mieszkaniowy albo jego część zwaloryzowane według wartości rynkowej lokalu określonej na dzień wygaśnięcia tego prawa. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

2. Warunkiem wypłaty należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym jest wniesienie wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

3. Spółdzielnia wypłaca należności z tytułu wygasłego prawa osobom uprawnionym w terminie 14 dni od dnia wniesienia wymaganego wkładu mieszkaniowego albo jego części przez osobę uzyskującą spółdzielcze lokatorskie prawo do tego lokalu.

C. WKŁADY BUDOWLANE

 

§ 61

1. Wkład budowlany wnosi członek ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu.
2. Członek o którym mowa w ust. 1 wnosi wkład budowlany w wysokości i w terminach określonych w umowie i według zasad określonych w statucie.

§ 62

1. W przypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu budowlanego zwaloryzowaną proporcjonalnie do rynkowej wartości lokalu w budowie.

2. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 , nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od rozwiązania umowy.

3. Jeśli rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 1 , nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, należny wkład jest zwracany w terminie 14 dni od zawarcia przez Spółdzielnię nowej umowy o budowę danego lokalu.

§ 63

Jeżeli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem odrębnej własności lokalu, członek, z którym spółdzielnia zawiera umowę o budowę tego lokalu obowiązany jest wnieść wkład budowlany albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

§ 64

Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków, zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

§ 65

Członek, o którym mowa w § 38 ust. 3 statutu, ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 66

Członek, o którym mowa w § 38 ust. 3 statutu, ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu do którego wygasło własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości rynkowej wartości lokalu określonej przez rzeczoznawcę majątkowego na dzień zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu.

§ 67

Członek, uzyskujący w trybie, o którym mowa w § 38 ust. 6 i 7 statutu, prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

§ 68

Członek, uzyskujący w trybie, o którym mowa w § 38 ust. 6 i 7 statutu, prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w kwocie odpowiadającej wartości lokalu ustalonej w wyniku przetargu.

§ 69

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa, ustalona w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię, zgodnie z postanowieniami statutu.

2. Z wartości rynkowej lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

§ 70

 

Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu.

§ 71

Spółdzielni przysługuje prawo potrącenia - z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wszelkich wierzytelności przysługujących jej wobec członka lub osoby niebędącej członkiem, w tym również z tytułu opłat za używanie lokalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział XI. OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI

 

§ 72

 

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata ta jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni.

 

 

2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie comiesięcznych opłat na takich samych zasadach jak członkowie Spółdzielni. Osoby te nie mają jednak prawa do udziału w pożytkach z działalności Spółdzielni.

 

3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z działalności Spółdzielni.

 

4. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie comiesięcznych opłat. Opłata jest pomniejszana o tę część kosztów, która pokryta została pożytkami z nieruchomości wspólnej.

 

5. Koszty eksploatacji i utrzymania obejmują zwłaszcza koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anteny zbiorczej, domofonów, energii elektrycznej, opłat za tereny, podatku od nieruchomości, ubezpieczenia budynków, amortyzacji i inne koszty utrzymania nieruchomości oraz odpisy na fundusz remontowy spółdzielni.

 

6. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczna, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.

 

 

7. Najemcy lokali wnoszą na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości czynsze najmu ustalane według zasad określonych w umowach najmu.

 

8. Koszty przypadające na lokale zajmowane na potrzeby własne Spółdzielni pokrywane są z przychodów z działalności, której lokale te służą.

 

§ 73

 

1. Okresem rozliczeniowym kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości jest

rok kalendarzowy.

 

2. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez spółdzielnię na podstawie § 3 ust.2 pkt. 5 statutu , a przychodami z opłat, o których mowa w § 72 ust. 1- 4, zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym.

Zasada ta nie dotyczy kosztów i opłat związanych z dostawą wody i odprowadzania ścieków, jeśli ich rozliczenie następuje na podstawie wskazań wodomierzy indywidualnych w lokalach, a różnice z tego tytułu są rozliczane indywidualnie z użytkownikami poszczególnych lokali.

 

3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2, jest dokonywane

odrębnie dla każdej nieruchomości.

 

4. Uchwalone przez Radę Nadzorczą zasady rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości powinny zawierać w szczególności:

1) określenie, że jednostką organizacyjną rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów jest nieruchomość, a w przypadku kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków – budynek,

2) określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych i inne),

3) różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe),

 

4) możliwość różnicowania obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu nierównorzędnych walorów użytkowych i atrakcyjności.

5) zasady przyznawania bonifikat użytkownikom lokali w przypadku nienależytej jakości usług świadczonych przez Spółdzielnię w ramach pobieranych opłat za używanie lokali.

 

§ 74

 

1. Opłaty, o których mowa w § 72 powinny być uiszczane co miesiąc – do ostatniego dnia każdego miesiąca.

2. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby o których mowa w § 72 co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

 

3. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokali oraz właściciele niebędacy członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na spółdzielni.

 

4. Od nie wpłaconych w terminie należności spółdzielnia pobiera odsetki ustawowe.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Dział XII. PODZIAŁ NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI
NA OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ I CZŁONKÓW

 

§ 75

Podstawowy zakres obowiązków spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej wody - bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami i wymiany instalacji elektrycznej do pierwszego zabezpieczenia w mieszkaniu.

§ 76

1. Naprawy wewnątrz lokali nie zaliczone do obowiązków spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale. Do obowiązków członka w zakresie napraw wewnątrz lokalu należą w szczególności:

1) naprawy i wymiana podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
2) naprawy lub wymiana drzwi,
3) naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,
4) naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
5) malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
6) malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją.


2. Szczegółowy zakres obowiązków spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

3. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka spółdzielni.

4. Naprawy i wymiany w lokalach oraz częściach wspólnych nieruchomości nie wymienione w ust. 1 są finansowane środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych.

5. Finansowanie remontów określonych w ust. 4 jest realizowane zbiorczo w skali funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych według planów rzeczowo - finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą.

Spółdzielnia prowadzi wyodrębnioną dla każdej nieruchomości ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego w kolejnych latach.

Uchwalane przez Radę Nadzorczą plany rzeczowo - finansowe gospodarki środkami funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych powinny zapewnić dla każdej nieruchomości zrównoważenie wpływów i wydatków tego funduszu w skali 5 lat lub w skali realizacji jednorodnego przedsięwzięcia remontowego (docieplanie budynków, wymiana instalacji).

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dział XIII. ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

 

§ 77

1. Przez dodatkowe wyposażenie mieszkań rozumie się niezaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie mieszkań, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową mieszkania.

2. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków.

§ 78

1. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie mieszkań, jeżeli nie jest wykonane za pośrednictwem spółdzielni, wymaga zgody spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu lub zmianami konstrukcyjnymi.

2. Wartość nakładów poniesionych na dodatkowe wyposażenie wyceniana jest przez rzeczoznawcę w ramach operatu szacunkowego określającego wartość rynkową lokalu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Dział XIV. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 

§ 79

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego w interesie swoich członków.

2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo - finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

 

 

§ 80

 

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

fundusz udziałowy

fundusz zasobowy

fundusz wkładów mieszkaniowych

fundusz wkładów budowlanych

fundusz remontowy

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 81

 

1. Nadwyżka bilansowa po uwzględnieniu odliczeń ustawowych zasila fundusze statutowe spółdzielni w następującej kolejności:

1) fundusz zasobowy

2) fundusz udziałowy

3) fundusz remontowy.

 

2. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
1) fundusz zasobowy
2) fundusz udziałowy

3) fundusz remontowy

3. Podział nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat, każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

4. W sprawach gospodarki spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w statucie, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy O rachunkowości i ustawy Prawo spółdzielcze.

 

5. Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga

zgody Rady Nadzorczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział XV. ORGANY SPÓŁDZIELNI

 

§ 82

 

1. Organami spółdzielni są:

A. Walne Zgromadzenie

B. Rada Nadzorcza

C. Zarząd

 

2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 litera B i C dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.

 

3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.

 

4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 

5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut lub regulaminy wydane na jego podstawie.

 

A. WALNE ZGROMADZENIE

 

§ 83

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

 

2. Walne Zgromadzenie jest podzielone na części, gdy liczba członków przekroczyła 500.

 

3. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków uprawnionych

 

 

do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.

 

4. Członkowie nie posiadający prawa do lokalu mogą być wydzieleni w odrębną część Walnego Zgromadzenia.

 

§ 84

 

 

1. Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście.

 

2. Członek może być obecny i brać udział w głosowaniu tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia.

 

3. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

 

4. Członkowie nie mający zdolności do czynności prawnych lub członkowie z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych biorą udział w określonej części Walnego Zgromadzenia przez swoich przedstawicieli ustawowych. Osoby te nie mogą być członkami organów spółdzielni.

 

5. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu.

 

§ 85

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,

2) rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,

3) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 

 

 

4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,

5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,

8) oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,

9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,

10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,

11) uchwalanie zmian statutu,

12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

13) wybór delegatów na zjazd związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,

14) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

16) podejmowanie uchwał w sprawie zezwolenia na zbywanie lokali mieszkalnych odzyskiwanych po najemcach, w drodze przetargu.

 

§ 86

 

1. Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd przynajmniej raz w roku w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

2. Walne zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie.

 

3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:

a) Rady Nadzorczej,

b) przynajmniej 1/10 członków,

 

 

4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 

5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby pierwsza jego część mogła się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi zwołuje je Rada Nadzorcza.

 

6. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia, przez organy spółdzielni, zwołuje je Związek Rewizyjny w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni.

Wnioskujący o zwołanie Walnego Zgromadzenia powinni wystąpić do Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spółdzielczej o zwołanie Walnego Zgromadzenia.

 

7. Uprawnieni do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia mogą również żądać zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad, pod warunkiem wystąpienia z tym żądaniem, co najmniej na 7 dni przed terminem Zebrania.

 

§ 87

1. O czasie, miejscu i porządku obrad każdej części Walnego Zgromadzenia

zawiadamiani są pisemnie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia jego pierwszej części:

- członkowie Spółdzielni,

- związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest

zrzeszona,

- Krajowa Rada Spółdzielcza.

 

2. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.

 

3. W przypadku, gdy w porządku obrad znajduje się punkt o wyborze członków Rady Nadzorczej, zawiadomienie powinno zawierać informację o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Rady, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

4. Zawiadomienie przekazuje się listami poleconymi lub dostarcza się je wszystkim członkom spółdzielni za pokwitowaniem odbioru (z datą).

 

§ 88

1. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych

 

żądań, powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

2. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1 w tym kandydatów do Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 20 członków.

 

3. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem pierwszej części Walnego Zgromadzenia.

 

4. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

 

5. Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia, Zarząd wywiesza w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków, w których prawa do lokali posiadają członkowie Spółdzielni.

 

§ 89

 

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w sposób określony w § 87 statutu.

 

2. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia.

 

3. Każdy projekt uchwały poddaje się głosowaniu na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy na zebranie danej części Walnego Zgromadzenia nie przyszedł żaden z uprawnionych członków lub gdy członkowie obecni na danej części Walnego Zgromadzenia nie wzięli udziału w głosowaniu.

 

5. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

 

Większość kwalifikowana wymagana jest:

a. 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,

b. 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

c. 2/3 głosów – dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

d. 3/4 głosów – dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni.

 

6. W sprawach likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, uchwała może być podjęta bez względu na liczbę obecnych członków spółdzielni.

 

§ 90

 

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.

 

2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz. Wybór prezydium przeprowadza się w głosowaniu jawnym.

 

§ 91

 

1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykłą większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:

1) Komisja mandatowo – skrutacyjną, w składzie 5 osób.

Do zadań komisji należy:

a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,

b) sprawdzanie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,

c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Zgromadzenia, obliczeń wyników głosowania i podanie tych

wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności związanych z obsługą głosowania tajnego lub jawnego.

 

2) Komisję uchwał i wniosków w składzie 3 osób.

Do zadań komisji należy:

a) rozpatrywanie projektów uchwał poddanych pod głosowanie poszczególnych części Walnego Zgromadzenia ,

b) uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na:

- wnioski kwalifikujące się do przyjęcia; w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,

- wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowanie projektu uchwały w tym zakresie,

3) Inne komisje w miarę potrzeby

 

2. Komisje wybierają ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

 

3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności, który podpisują przewodniczący i sekretarz.

 

4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z czynności komisji.

 

5. Protokóły komisji przekazywane są sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia.

 

 

§ 92

 

1. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonych w porządku obrad, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu wg. kolejności zgłoszeń.

 

2. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o przeprowadzeniu dyskusji nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie.

 

3. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.

 

4. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos może być udzielany poza kolejnością.

 

5. Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia ma prawo zwrócić uwagę osobie zabierającej głos, jeżeli odbiega od przedmiotu dyskusji lub przekracza czas przeznaczony na wypowiedź.

W przypadku nie zastosowania się mówcy do uwag, przewodniczący Zgromadzenia odbiera mu głos.

 

6. Przewodniczący może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.

 

7. W sprawach formalnych przewodniczący Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:

a) sposobu głosowania,

b) głosowania bez dyskusji,

c) zakończenia dyskusji,

d) zamknięcia listy mówców,

e) zarządzenia przerwy,

 

8. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy – jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.

 

9. Wnioski w sprawach formalnych Walne Zgromadzenie przyjmuje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

 

 

10. Sprawy związane z obradowaniem części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane, rozstrzyga ta część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium tej części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 93

 

1. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.

 

2. Przed przystąpieniem do głosowania przewodniczący informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności. Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.

 

3. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta.

 

§ 94

 

1. Każda część Walnego Zgromadzenia może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania przerwanej części Walnego Zgromadzenia nie dłuższy niż 14 dni.

 

2. Zarząd jest zobowiązany do powiadomienia członków o czasie i miejscu dokończenia przerwanej części Walnego Zgromadzenia, poprzez wywieszenia zawiadomienia w siedzibie Spółdzielni oraz na klatkach schodowych budynków na co najmniej 7 dni przed dniem odbycia przerwanej części Walnego Zgromadzenia.

 

§ 95

 

1. Z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.

 

2. Protokół z obrad danej części Walnego Zgromadzenia sporządza się w terminie 7 dni od dnia odbycia danej części Zgromadzenia.

 

3. Protokół i uchwały każdej części Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków Spółdzielni, przedstawicieli Związku Rewizyjnego, w którym spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

4. Protokóły z obrad każdej części Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni, co najmniej przez 10 lat.

 

5. Przebieg obrad danej części Walnego Zgromadzenia może być utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz, o czym członkowie biorący udział w zgromadzeniu powinni być uprzedzeni.

 

6. Na protokół obrad Walnego Zgromadzenia składają się poszczególne protokóły wszystkich jego części i protokół z posiedzenia o którym mowa w § 96 ust. 3.

 

 

§ 96

 

1. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu.

 

2. W ciągu 7 dni po przeprowadzeniu ostatniej części Walnego Zgromadzenia, odbywa się posiedzenie przewodniczących obrad i sekretarzy poszczególnych części Walnego Zgromadzenia w celu stwierdzenia, na podstawie protokołów tych zebrań, które uchwały zostały podjęte a które nie zostały podjęte.

 

3. Protokół z posiedzenia o którym mowa w ust. 2 podpisują przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

Stanowi on integralną część protokołu Walnego Zgromadzenia.

 

4. Spółdzielnia prowadzi rejestr uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie.

 

 

 

 

 

§ 97

 

1. Wybory członków Rady Nadzorczej dokonywane są w głosowaniu tajnym, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 

2. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, jako wskazane przez osobę prawną o ile zostały zgłoszone w trybie § 88 ust. 2 statutu.

 

3. W skład Rady Nadzorczej spółdzielni mieszkaniowej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni.

 

4. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni w trybie § 88 ust. 2 statutu.

 

5. Zgłoszenia kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem:

- imienia i nazwiska kandydata,

- imienia i nazwiska osób zgłaszających.

 

6. Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, lista ta jest podawana pod głosowanie na każdej części Walnego Zgromadzenia.

 

7. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji, ze szczególnym uwzględnieniem danych dotyczących:

- zatrudnienia w Spółdzielni ,

- prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni,

- pozostawania w sporze sądowym ze Spółdzielnią,

- zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych,

- liczby kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.

Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

Czło

8. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie oraz informacje, o których mowa w ust. 7.

 

9. Członkowie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

 

10. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty

wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.

 

11. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje. Głos jest nieważny jeżeli:

a) zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,

b) karta wyborcza jest przekreślona,

c) zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

 

12. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo – Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

 

13. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

 

14. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady określonej w statucie Spółdzielni.

 

15. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów mandat zostaje nie obsadzony.

 

16. Wybory na nie obsadzony mandat członka Rady Nadzorczej przeprowadza się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 

§ 98

 

Odwołanie członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji może nastąpić w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów członków biorących udział we wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia, o ile w porządku obrad każdej

 

części Walnego Zgromadzenia podanym członkom do wiadomości w trybie § 87, był przewidziany punkt dotyczący odwołania członków Rady Nadzorczej.

 

§ 99

 

Postanowienia § 97 mają zastosowanie przy wyborach delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz delegata na Kongres Spółdzielczości.

 

§ 100

 

Głosowanie w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu odbywa się dla każdego członka zarządu odrębnie w sposób jawny.

 

§ 101

 

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

 

2. O tym czy uchwała jest sprzeczna z ustawą, postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzi w interesy Spółdzielni albo ma na celu pokrzywdzenie jej członka może zdecydować wyłącznie sąd, w postępowaniu ustalającym nieistnienie albo nieważność uchwały bądź w postępowaniu o jej uchylenie.

 

3. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.

 

4. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.

 

5. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na

 

skutek jego wadliwego zwołania – w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

 

6. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 5 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

 

7. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę, ma moc prawna względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

 

B. RADA NADZORCZA

 

§ 102

 

1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

 

2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawna.

 

3. Rada Nadzorcza składa się z 15 członków.

 

4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.

 

5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

 

6. Liczbę kadencji oblicza się biorąc pod uwagę dotychczasowy staż członka Rady Nadzorczej.

 

7. Członek Rady Nadzorczej odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

 

§ 103

 

  1. Utrata mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach:

a) odwołania większością 2/3 głosów członków biorących udział w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) ustania członkostwa w Spółdzielni.

 

2. Na miejsce członka który utracił mandat może wejść do końca kadencji wybrany przez Walne Zgromadzenie inny członek Spółdzielni.

 

§ 104

 

1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,

3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,

 

 

6) podejmowania uchwał w sprawie wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania,

7) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

8) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,

11) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

12) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku gdy zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego zgromadzenia,

13) uchwalenie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

14) opiniowanie wniosków Zarządu, w przedmiocie zbycia nieruchomości,

15) ustalenie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

16) uchwalanie regulaminu pracy Zarządu,

17) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat za używanie lokali,

18) uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania energii cieplnej w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

19) uchwalanie regulaminu określającego zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzania ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych,

20) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali, zasady rozliczeń spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale i porządku domowego,

 

 

21) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z tytułu wkładów mieszkaniowych i budowlanych,

22) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji,

23) uchwalanie regulaminu przetargu na pierwszeństwo ustanowienia tytułu prawnego do lokalu,

24) uchwalanie regulaminu tworzenia i wydatkowania funduszu remontowego,

25) uchwalanie regulaminu ustanawiania mieszkań budowanych przy wykorzystaniu środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

26) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,

27) uchwalanie innych regulaminów, nie zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia.

 

2. W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku spółdzielni.

 

§ 105

 

1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład

Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, jego zastępca,

sekretarz i przewodniczący stałych komisji Rady.

 

2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.

 

3. Rada Nadzorcza może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.

 

4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają tylko charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formułować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów spółdzielni czy jej służb etatowych.

 

 

 

 

 

§ 106

 

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności – jego zastępca.

 

2. Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Zarząd Spółdzielni w terminie 21 dni od daty odbycia ostatniej części Walnego Zgromadzenia.

 

3. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane na wniosek 5 członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.

 

4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie pisemnej (łącznie z projektem uchwał) co najmniej na 6 dni przed posiedzeniem Rady.

 

5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady określonego statutem Spółdzielni.

 

6. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu oraz inne zaproszone osoby.

 

§ 107

 

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i przysługuje:

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 75 %

2) Członkom Prezydium Rady Nadzorczej - 65 %

3) Pozostałym Członkom Rady Nadzorczej - 60 %

- minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

2. Warunkiem wypłacenia wynagrodzenia o którym mowa w ust. 1 jest udział członka Rady Nadzorczej w posiedzeniu w danym miesiącu.

 

 

3. Jeżeli w danym miesiącu posiedzenie Rady Nadzorczej nie odbywa się, to wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje.

 

§ 108


Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczególny zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

 

C. ZARZĄD

 

§ 109

 

1. Zarząd składa się z 2 lub 3 osób, w tym prezesa i odpowiednio jednego lub dwóch zastępców – wybranych przez Radę Nadzorczą.

 

2. Walne Zgromadzenie może odwołać tego członka Zarządu, któremu nie udzieliło absolutorium.

 

3. Rada Nadzorcza może odwołać członka Zarządu w każdym czasie.

 

4. Z członkami Zarządu, zatrudnionymi w spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Kodeksu Pracy.

 

5. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 110

 

1. Zarząd kieruje działalnością spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

 

2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie do właściwości innych organów spółdzielni a szczególności:

1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków do spółdzielni,

 

 

2) zawieranie umów o odrębna własność lokalu, umów o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu oraz umów najmu lokali mieszkalnych, lokali użytkowych i garaży,

3) sporządzenie projektów planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,

4) prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych, prawnych i finansowych,

5) zabezpieczanie majątku spółdzielni,

6) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu,

7) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

8) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,

9) udzielanie pełnomocnictw.

 

3. Zarząd składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu

Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej.

 

§ 111

 

1. Zarząd podejmuje uchwały na okresowo odbywanych posiedzeniach. W okresie pomiędzy posiedzeniami członkowie Zarządu wykonują swoje funkcje w ramach podziału czynności określonych regulaminem.

 

2. Podział czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu.

 

3. Członek Zarządu odpowiada wobec spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spółdzielni, chyba że nie ponosi winy.

 

§ 112

 

1. Oświadczenie woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba przez Zarząd do tego upoważniona (pełnomocnik).

 

 

2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 składa się w ten sposób, że pod nazwą spółdzielni osoby uprawnione zamieszczają swoje podpisy.

 

3. Oświadczenie pisemne kierowane do spółdzielni, a złożone w jej lokalu albo pisemnie jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi, mają skutek prawny względem spółdzielni.

 

4. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do wykonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Dział XVI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 113

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września1982r – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych

( tekst jedn. Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1116 z późn . zm.) oraz innych ustaw.

 

§ 114

 

1. Zmiana statutu oraz jego tekst jednolity zostały uchwalone w dniu 28.11.2007roku

2. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§115

 

1. Kadencja członków Rady Osiedla wybranych według postanowień statutu dotychczas obowiązującego, wygasa z końcem okresu na który została wybrana.

 

 

 

 

2. Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla określi nowy regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych według postanowień statutu dotychczas obowiązującego, trwa do jej zakończenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

SPIS TREŚCI

Dział I

Dział II

A.
B.
C.

Dział III

Dział IV

Dział V

A.

B.


C.
Dział VI

Dział VII

Dział VIII

Dział IX

A.

B.

C.

D.

E.

Dział X

A.

B.

C.

Dział XI

Dział XII

Dział XIII

 

Dział XIV

Dział XV

A.

B.

C.

Dział XVI

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

CZŁONKOWIE 2

POWSTANIE CZŁONKOSTWA 2

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW 4

USTANIE CZŁONKOSTWA 7

WPISOWE I UDZIAŁY 10

POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE 11

PRAWA DO LOKALI 12

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 13

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

MIESZKALNEGO 18

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI 19

NAJEM LOKALI 22

ZAMIANA MIESZKAŃ 22

SPRZEDAŻ MIESZKAŃ 23

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI LOKALI 25

SPÓŁDZIELCZE LOKATORSKIE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 25

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO, UŻYTKOWEGO W TYM DO GARAŻU 26

PRAWO DO MIEJSCA POSTOJOWEGO W GARAŻU WIELOSTANOWISKOWYM 27

LOK. UŻYTKOWE W TYM GARAŻE ODDANE W NAJEM 27

PRACOWNIE TWÓRCÓW ODDANE W NAJEM 28

WKŁADY 29

POSTANOWIENIA OGÓLNE 29

WKŁADY MIESZKANIOWE 30

WKŁADY BUDOWLANE 33

OPŁATY ZA UŻYWANIE LOKALI 35

PODZIAŁ NAPRAW WEWNĄTRZ LOKALI NA OBCIĄŻAJĄCE SPÓŁDZIELNIĘ I CZŁONKÓW 38

ROZLICZENIE Z TYTUŁU DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA 40

GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI 40

ORGANY SPÓŁDZIELNI 42

WALNE ZGROMADZENIE 42

RADA NADZORCZA 55

ZARZĄD 60

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 62

 

  

 

 

 

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został Postanowieniem Sądu z dnia 23.01.2008r sygnatura sprawy:

`BI.XII NS-REJ.KRS/000456/08/439

ogłoszenia erotyczne