Dział III. WPISOWE I UDZIAŁY

 

§ 15

 

1. Wpisowe wynosi 100 zł a udział 200 zł.

Wpisowe i udziały wpłacone wcześniej pozostają bez zmian.

2. Członek, który ubiega się o lokal mieszkalny a także który nabył taki lokal jest zobowiązany zadeklarować:

a) osoba fizyczna – co najmniej 1 udział,

b) osoba prawna - co najmniej 5 udziałów,

 

3. Członek, który ubiega się o lokal użytkowy a także który nabył taki lokal jest zobowiązany zadeklarować:

a) osoba fizyczna – co najmniej 2 udziały,

b) osoba prawna - co najmniej 10 udziałów

 

4. Członek, który ubiega się o garaż lub miejsce postojowe w garażu wielostanowiskowym a także który nabył garaż lub miejsce postojowe jest zobowiązany zadeklarować:

a) osoba fizyczna – co najmniej 1 udział,

b) osoba prawna - co najmniej 5 udziałów,

 

5. Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji.

6. Wpisowe i zadeklarowane udziały członek jest obowiązany wpłacić do spółdzielni w ciągu trzydziestu dni od dnia otrzymania zawiadomienia o konieczności dokonania wpłaty.

 

7. Zwrot wpłat na udziały następuje w ciągu trzydziestu dni od zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok, w którym członek wystąpił z żądaniem, pod warunkiem, że udziały nie zostały przeznaczone na pokrycie strat.

Wypłaty dokonuje się gotówkowo. Członek nie może przed ustaniem członkostwa żądać zwrotu wpłat dokonanych na udziały /nie dotyczy to jednak

 

 

 

 

wpłat przekraczających ilość udziałów, których zadeklarowania wymaga statut/.

8. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym spółdzielni wskazać osobę, której spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały.

9. W razie ustania członkostwa wskutek zgonu, współmałżonek ubiegający się o przyjęcie w poczet członków spółdzielni, jest zwolniony od wpisowego i udziału.

10. Wpisowe nie podlega zwrotowi.