Dział II CZŁONKOWIE

A. POWSTANIE CZŁONKOSTWA

 

§ 5

 

1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 

 2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.
Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

 

§ 6

1.Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków spółdzielni o ile spełnia jedno z następujących wymagań:

1) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w przepisach ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,

2) przysługuje jej:

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

- prawo odrębnej własności do lokalu,

3) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w tym garażu i miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym) lub prawo odrębnej własności – w drodze umowy, dziedziczenia, zapisu, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,

4) oczekuje na ustanowienie, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:

a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, b) prawa odrębnej własności lokalu, garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym,

5) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu.

 

2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:

1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze spółdzielnią prawa odrębnej własności lokalu,

2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez spółdzielnię,

 

 

 

 

3. Warunkiem przyjęcia na członka jest złożenie deklaracji. Deklaracja powinna być złożona pod nieważnością w formie pisemnej. Podpisana przez przystępującego do spółdzielni deklaracja powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania a jeżeli przystępujący jest osobą prawną – jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, dane dotyczące wkładów.

4. Organem właściwym do przyjmowania w poczet członków spółdzielni jest zarząd. Przyjęcie powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków zarządu lub osób do tego przez zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały o przyjęciu.

5. Uchwała w sprawie przyjęcia do spółdzielni powinna być podjęta w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale o przyjęciu oraz o uchwale odmawiającej przyjęcia, zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej podjęcia.

Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Odwołanie powinno być rozpatrzone w ciągu 2 miesięcy od dnia jego wniesienia.

 

B. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 

§ 7

 

1. Członek spółdzielni ma prawo:

1) wybierania i bycia wybieranym do organów spółdzielni,

2) uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,

3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów,

4) otrzymania kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez spółdzielnie z osobami trzecimi,

5) żądania rozpatrzenia przez właściwe organy spółdzielni wniosków dotyczących jej działalności,

 

 

6) kwestionowania zasadności zmiany wysokości opłat,

7) przeglądania rejestru członków,

8) żądania przedstawienia przez spółdzielnię kalkulacji wysokości opłat,

9) składania skarg do Rady Nadzorczej na działalność Zarządu Spółdzielni,

10) zgłaszania skarg i wniosków w sprawach niezgodnych z działalnością spółdzielni do organu przeprowadzającego lustrację spółdzielni,

11) zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia sprzecznych z prawem i statutem,

12) do osobistego udziału w postępowaniu przed Radę Nadzorczą, gdy postępowanie dotyczy odwołania od decyzji Zarządu Spółdzielni lub zgłoszonej skargi na działalność Zarządu,

13) zgłaszania projektów uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia o których mowa w § 88,

14) korzystania z innych praw określonych w statucie.

 

2. Odpis statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie, członek otrzymuje bezpłatnie.

 

3. Koszty sporządzania kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt. 4, ponosi członek wnioskujący o ich wydanie.

Koszty te określa Zarząd spółdzielni.

 

4. Członek, zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust.1 zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów, których kopie chce

otrzymać. Zarząd wyznaczy termin ich wydania nie dłuższy jednak niż 7

dni.

 

5. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje w celach

sprzecznych z interesem spółdzielni i przez to wyrządzi spółdzielni znaczną szkodę.

Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie 7 dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy.

 

§ 8

 

Członek spółdzielni jest obowiązany:

1) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały,

3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka,

4) uiszczać terminowo opłaty związane z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

5) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,

6) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej,

7) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,

8) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu,

9) zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale),

10) przestrzegać regulaminu porządku domowego,

11) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jej zabezpieczenie,

12) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody,

13) niezwłocznie udostępnić lokal w celu zainstalowania urządzeń pomiarowych i podzielnikowych dotyczących zużycia wody i ciepła, jak również umożliwić odczyt wskazań tych urządzeń,

14) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania,

 

 

15) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego,

16) wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni,

 

C. USTANIE CZŁONKOSTWA

 

§ 9

 

Członkostwo w spółdzielni ustaje na skutek:

1) wystąpienia członka,

2) wykluczenia członka,

3) wykreślenia członka,

4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania,

5) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały spółdzielni, o której mowa w art. 11 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

 

§ 10

 

Członek może wystąpić ze spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie.

Okres wypowiedzenia wynosi 7 dni i rozpoczyna się od następującego dnia po dniu zgłoszenia wystąpienia.

Za datę wystąpienia członka uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

 

§ 11

 

1. Wykluczenie członka ze spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu lub dobrymi obyczajami.

2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

 

1) świadomie działa na szkodę spółdzielni lub wbrew jej interesom,

2) uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów spółdzielni,

3) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec spółdzielni a w szczególności zalega z zapłatą należności za używanie lokalu,

4) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali.

 

§ 12

 

Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni.

Wykreślenie może nastąpić w szczególności gdy członek:

1) nie wpłacił w terminie wpisowego lub udziałów,

2) nie posiada w spółdzielni żadnego prawa majątkowego z którym członkowstwo było związane.

 

§ 13

 

Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, a osobę prawną - ze skutkiem od dnia jej ustania.

 

§ 14

 

1. Wykluczenia lub wykreślenia dokonuje Rada Nadzorcza po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego członka.

Jeżeli prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia rady członek, nie przybędzie – Rada Nadzorcza może rozpatrzyć wniosek bez jego wysłuchania.

 

 

2. Rada Nadzorcza zawiadamia członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykreśleniu albo wykluczeniu ze spółdzielni w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały.

Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 

 

 

 

3. Członek spółdzielni ma prawo:

1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo

2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem; przepisy § 101 statutu stosuje się odpowiednio.

 

4. W razie bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej o którym mowa w ust.3 pkt 2, biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone.

 

5. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, członek ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je.

Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym.

 

6. W przypadku gdy członek odwołał się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania członek zaskarżył uchwałę do sądu, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

 

7. Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:

1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,

2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,

3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,

4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia,