Dział XVI. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

 

§ 113

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy z dnia 16 września1982r – Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz. 1848 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o spółdzielniach mieszkaniowych

( tekst jedn. Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1116 z późn . zm.) oraz innych ustaw.

 

§ 114

 

1. Zmiana statutu oraz jego tekst jednolity zostały uchwalone w dniu 28.11.2007roku

2. Zmiana statutu nie wywołuje skutków prawnych przed jej wpisaniem do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

§115

 

1. Kadencja członków Rady Osiedla wybranych według postanowień statutu dotychczas obowiązującego, wygasa z końcem okresu na który została wybrana.

 

 

 

 

2. Szczegółowy zakres działania, tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał i inne sprawy organizacyjne Rady Osiedla określi nowy regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

3. Kadencja członków Rady Nadzorczej wybranych według postanowień statutu dotychczas obowiązującego, trwa do jej zakończenia.