Dział XIV. GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

 

§ 79

1. Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadach rachunku ekonomicznego w interesie swoich członków.

2. Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie rocznych planów gospodarczo - finansowych. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

 

 

 

§ 80

 

1. Spółdzielnia tworzy następujące fundusze:

fundusz udziałowy

fundusz zasobowy

fundusz wkładów mieszkaniowych

fundusz wkładów budowlanych

fundusz remontowy

zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej spółdzielni w tym zasady tworzenia i gospodarowania funduszami określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 81

 

1. Nadwyżka bilansowa po uwzględnieniu odliczeń ustawowych zasila fundusze statutowe spółdzielni w następującej kolejności:

1) fundusz zasobowy

2) fundusz udziałowy

3) fundusz remontowy.

 

2. Stratę bilansową pokrywa się z funduszy w następującej kolejności:
1) fundusz zasobowy
2) fundusz udziałowy

3) fundusz remontowy

3. Podział nadwyżki bilansowej oraz sposób pokrycia strat, każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia.

 

4. W sprawach gospodarki spółdzielni oraz prowadzenia rachunkowości nie uregulowanych w statucie, obowiązują odpowiednie przepisy ustawy O rachunkowości i ustawy Prawo spółdzielcze.

 

5. Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie.

 

 

Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga

zgody Rady Nadzorczej.