Dział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 

Spółdzielnia nosi nazwę : Białostocka Spółdzielnia Mieszkaniowa i zwana jest dalej „ spółdzielnią”

§ 2

 

1. Siedzibą spółdzielni jest: Białystok 15-879, ul. Św. Rocha 11/1.

2. Czas trwania spółdzielni nie jest ograniczony.

3. Majątek spółdzielni jest prywatną własnością jej członków.

§ 3

 

1. Celem spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności spółdzielni jest:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych,

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

4) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

 

 

 

 

 

5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie spółdzielni lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków,

6) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

7) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,

8) prowadzenie działalności społecznej, oświatowo – kulturalnej, a także związanej z kulturą fizyczną, rekreacją i sportem.

§ 4

 

1. Dla realizacji zadań określonych w § 3 spółdzielnia:

1) prowadzi działalność inwestycyjną,

2) nabywa nieruchomości na własność lub w użytkowanie wieczyste,

3) wynajmuje lokale i wydzierżawia nieruchomości.

 

2. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem /współwłaścicielami/ tej nieruchomości.

3. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą jeżeli działalność ta związana jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w § 3 ust. 1, a w szczególności:

1) działalność budowlaną i remontową na rzecz osób trzecich,

2) działalność w zakresie usług inwestycyjnych, w tym usług inwestora zastępczego i nadzoru inwestycyjnego.

4. Spółdzielnia może zakładać związki rewizyjne i związki gospodarcze oraz przystępować do takich związków.