Uchwała nr  1/2013r 

Walnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 10 czerwca 2013r do 14 czerwca 2013r w przedmiocie zmian w statucie spółdzielni.

 

Na podstawie art. 38 § 1 pkt  10 i art. 12 a ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r nr 188 poz. 1848 z późń. zm.) uchwala się co następuje:

 

 

W statucie Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

 

                                                           § 1

 

skreśla się § 41

 

                                                           § 2

 

§ 84 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

 

„Członek może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, który nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.”                      

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania zmian do KRS.

 

 

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został Postanowieniem Sądu z dnia 28.06.2013r, sygnatura sprawy : BI.XII NS-REJ.KRS/005635/13/939