Uchwała nr 9/2012r Walnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 28.05.2012r do 01.06.2012r w przedmiocie zmian w statucie spółdzielni.


§ 87 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2 jest zamieszczane:

- na tablicach ogłoszeń znajdujących się na klatkach schodowych budynków spółdzielczych,

- w siedzibie spółdzielni i siedzibach Administracji,

- na stronie internetowej spółdzielni,

- oraz w prasie lokalnej.”

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został Postanowieniem Sądu z dnia 25.06.2012r, sygnatura sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/004900/12/200