Uchwała nr 1/2009rWalnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 02.06.2009r do dnia 08.06.2009r w przedmiocie zmian do statutu spółdzielni

Na podstawie art. 38 § 1 pkt 10 i art. 12a ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz. U. Z 2003r nr 188 poz. 1848 z późń. zm.) w statucie spółdzielni wprowadza się następujące zmiany:


§ 1

1) § 107 ust. 1 otrzymuje brzmienie:„Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej za udział w posiedzeniach wypłacane jest w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń i przysługuje"

1) Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - 25%

2) Członkom Prezydium Rady Nadzorczej - 20%

3) Pozostałym członkom Rady Nadzorczej - 20%

- minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę".


2)§ 109 ust. 1 otrzymuje brzmienie:


„Zarząd składa się z 2 lub 3 osób, w tym prezesa i odpowiednio jednego lub dwóch zastępców - wybranych przez Radę Nadzorczą, spośród kandydatów wyłonionych w drodze publicznego konkursu ogłoszonego w lokalnej prasie i na stronie internetowej BSM.

Kandydaci powinni mieć:

- wyższe wykształcenie kierunkowe,

- co najmniej 10 letni staż pracy, w tym 5 lat na stanowisku kierowniczym oraz znajomość organizacji i

podziału pracy na wielu stanowiskach. Umiejętność koordynowania prac zespołowych.

- dodatkowe kryteria ustali Rada Nadzorcza".§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania zmian do KRS.

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dokonany został Postanowieniem Sądu z dnia 26.06.2009r, sygnatura sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/004836/09/488.