Uchwała nr 4/2011r Walnego Zgromadzenia Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbyło się w dniach od 30.05.2011r do 03.06.2011r w przedmiocie zmian w statucie spółdzielni.

Na podstawie art. 38 §1 pkt 10 i art. 12a ustawy z dnia 16 września 1982r Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003r nr 188 poz. 1848 z późń. zm.) w statucie BSM wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. § 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 1 w tym kandydatów do Rady Nadzorczej, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania zmian do KRS.

Zmiana w statucie została zarejestrowana w dniu 29.06.2011r Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, sygn. sprawy: BI.XII NS-REJ.KRS/005256/11/572.