Telefoniczne informowanie przez pracowników Spółdzielni członków Spółdzielni i użytkowników

lokali posiadających tytuły prawne do lokali na temat wysokości opłat za lokale, zadłużeń czynszowych

czy wysokości salda.

 

Jak pokazuje praktyka, telefoniczne pozyskiwanie informacji dotyczących wysokości opłat, zadłużeń czynszowych

i wysokości salda za zajmowane lokale przez członków spółdzielni i użytkowników jest bardzo częstym zjawiskiem.

Z tego względu aby uniknąć nieporozumień co do tego czy Spółdzielnia powinna takich informacji udzielać,

ustala się że istnieje możliwość telefonicznego udzielenia informacji mieszkańcom przez pracowników Spółdzielni,

pod warunkiem, że:

 

• członek Spółdzielni lub osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu wyrazi uprzednio na to zgodę,

• poda indeks lokalu na temat, którego chce uzyskać informacje lub numer PESEL (jeśli taki posiadamy w bazie

  danych).

 

Telefoniczne udzielanie informacji przez pracowników Spółdzielni jest bardzo ryzykowne i może naruszać przepisy ustawy

o ochronie danych osobowych. Aby uniknąć posądzenia o działania niezgodne z prawem pracownicy powinni dołożyć

wszelkich starań aby wyeliminować wątpliwości dotyczące tożsamości osoby, której przekazują dane, i tego,

czy to ona ma prawo do ich otrzymania. 

Żaden z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa

spółdzielczego nie zezwalają na udostępnianie informacji o zadłużeniach czynszowych członków spółdzielni innym

osobom, niż te wymienione w art. 30 Prawa spółdzielczego tj. członek spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub

spółdzielni. 

Należy pamiętać, że w przypadku udostępniania nieuprawnionym osobom informacji, Spółdzielnia jako strona

zobowiązana do ochrony danych osobowych ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za nieprawidłowe przetwarzanie

i ochronę danych członków spółdzielni.

Ponadto w zakładce dokumenty znajduje się wzór druku upoważnienia które można pobrać i osobiście dostarczyć do

Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.