Zarząd BSM informuje, że z powodu obowiązującego stanu epidemii oraz obowiązujących ograniczeń

Walne Zgromadzenie nie odbędzie się w ustawowym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2021 roku.

 

Zgodnie z § 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568),

jeżeli ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia przypada w okresie obowiązywania

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia

odwołania tego stanu.

 

O terminie zwołania Walnego Zgromadzenia członkowie Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zostaną poinformowani zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Spółdzielni.